Zapraszamy do przeczytania raportu z badań Centrum Cyfrowego pt. Otwartość w instytucjach kultury. Publikacja autorstwa Anny Buchner, Doroty Kawęckiej, Aleksandry Janus i Katarzyny Zaniewskiej jest rezultatem projektu „Kompetencje instytucji kultury a praktyczny wymiar wdrażania otwartości” będącego częścią międzynarodowego projektu badawczego „Open GLAM Benchmark Survey”.

W raporcie podjęto istotną problematykę wdrażania i rozwoju polityki dostępności w instytucjach kultury typu GLAM (skrót od galleries, lib­raries, archives, museums) w kontekście digitalizacji zasobów dziedzictwa kulturowego w Polsce, ale także na świecie.

Badanie składało się z dwóch modułów – badań ilościowych i jakościowych. Pierwszy z modułów został przeprowadzony przez międzynarodowy zespół w ramach projektu badawczego „Open GLAM Benchmark Survey”. Miał on na celu sprawdzenie, na ile instytucje GLAM z różnych części świata wdrażają politykę otwartości. W raporcie uwzględniono przede wszystkim specyfikę polskich instytucji. W ramach drugiego modułu badań, zrealizowanego przez polski zespół, przeprowadzono wywiady grupowe z trenerami otwartości oraz wywiady indywidualne z pracownikami wybranych instytucji GLAM w Polsce. Ta część badań skoncentrowana była głównie wokół praktycznego wymiaru otwartości i związanych z tym kompetencji.

Projekt pozwolił uzyskać istotne informacje na temat tego, jak wdrażanie otwartego modelu, ukazującego dziedzictwo kulturowe jako dobro wspólne, zmienia instytucje oraz ich relacje z otoczeniem. W badaniu dużą uwagę poświęcono czytelności zasad wdrażania otwartego modelu, a także temu, w jakim stopniu są one inicjowane przez instytucje oraz z jakimi korzyściami i wyzwaniami wiąże się Open GLAM. Bardzo ciekawym tematem uwzględnionym w raporcie są kompetencje pracowników i instytucji kultury, którym przyjrzano się z perspektywy deklarowanych potrzeb oraz zaobserwowanych deficytów w tym obszarze. Wyniki badań posłużyły do stworzenia rekomendacji w zakresie regulacji prawnych, podnoszenia kompetencji oraz promowania idei otwartości.

PDF publikacji >>

Zachęcamy do lektury!